29 May 2014
Mayıs 29, 2014

Bulgaristan’da Şirket Nasıl Kurulur

Mayıs 29, 2014

Bulgaristan’da şirket kurmak için Bulgar ortak şartı aranmamaktadır, %100 yabancı sermayeli şirket kurmak mümkündür. Yabancı ortaklarla kurulan şirketler de Bulgar şirketi olarak kabul edilir ve Bulgaristan Ticaret kanununa göre faaliyette bulunabilirler.

Kurulacak şirket anonim veya limited şirket olabilir. Her ikisi de sermayedarlarına sınırlı sorumluluk yüklemektedir.

Şirket Kurulumu

Yürürlüğe giren yeni Ticaret Sicili Kanunu’na göre, firma kayıtları ülke genelinde tek bir ticaret sicili tutmakla görevli olan Kayıtlar Ajansı’na başvurularak yapılmaktadır. Şirketin yetkili temsilcisi bir bildirgeyi doldurmalı ve kanunla belirlenmiş gerekli belgeleri bu bildirgeye ekleyerek başvuruyu tamamlamalıdır. Şirket kaydı genellikle başvuru gününü takip eden iş gününün mesai bitimine kadar yapılmaktadır. Ticaret siciline kayıt işlemi tamamlandıktan sonra şirkete Bireysel Tanımlama Kodu verilmektedir.

Bu bilgiler ile birlikte, Proteşvik Danışmanlık olarak yatırım teşvikleri danışmanlığı, ihracat teşvikleri danışmanlığı ve Turquality danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

Anonim Şirket Kurmak

Bulgaristan’da anonim şirket (AD) minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 50,000 Leva olması gerekmektedir.

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Belgeler:

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname
 • Tüzük, kuruluş sözleşmesi
 • Ticaret Kanunu’nun 163. maddesinin 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
 • Anonim şirkette yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının şirket kurulumunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge
 • Hissedar tüzel kişinin yetkili organının anonim şirkette yer alma kararı
 • Şirket Denetim Kurulu’nca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde)
 • Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı
 • Genel Kurul’un şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı
 • Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının anonim şirket kuruluşunda yer alma kararı
 • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
 • Kurucuların Ticaret Kanunu’nun 160. maddesinin 2. fıkrası gereğince düzenledikleri beyannameler
 • Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve Ticaret Kanunu’nun 234. maddesinin 3. fıkrasına göre hazırlanmış beyannameleri
 • Şirketi temsil etmekle yükümlü kişilerin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
 • Yatırılan sermayeyi gösteren belge
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyet gösterecek anonim şirket kuruluşu için başvuruda 1700 Leva ticaret siciline kayıt ve 50 Leva şirket adı alma ücreti tahsil edilmektedir.

Limited Şirket Kurmak

Bulgaristan’da limited şirket, minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 2 Leva olması gerekmektedir.

Limited Şirket Kuruluşu İçin Başvuruda Gerekli Belgeler:

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname
 • Şirket kuruluş sözleşmesi
 • Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge
 • Kurucu tüzel kişinin ilgili organının şirkette yer alma kararı
 • Şirket Genel Kurulu’nun yönetici tayin etme kararı
 • Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet kurumlarından alınması gerekli lisans ve izinler
 • Yatırılan sermayeyi gösteren belge
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Limited şirket kuruluşu için başvuru esnasında 160 Leva ticaret siciline kayıt ve 50 Leva şirket adı alma ücreti tahsil edilmektedir.