25 May 2015
Mayıs 25, 2015

Fransa’da Şirket Nasil Kurulur?

Mayıs 25, 2015

Fransa’da şirket nasıl kurulur, yasal gereklilikler nelerdir, hangi evraklar gerekmektedir, K bis belgesi nedir? Yatırım yapmak ya da ihracat yapmak isteyen firmalar için kılavuz niteliğinde bilgiler.

Screenshots_2015-05-25-23-16-21

Kuruluş Aşaması

1) Şirketin ana kuruluş sözleşmesi
Şirketin ana kuruluş sözleşmesi ortaklar arasında kanun hükmündedir. Sözleşmenin kanun hükmündeki maddelerinin net ve mümkün olduğunca detaylı olması önerilir, aksi takdirde şirket bulunduğu ülkedeki kanunlara tabi tutulacaktır.
2) İlk yönetici atama belgesinin oluşturulması
3) Dış denetçi atanması (« Commissaire aux comptes »)
Bu formalite sadece yasal ve düzenleyici hükümler uyarınca denetçi atamak isteyen ya da denetçi atamak için müracaatta bulunan Limited şirketlere uygulanır.
4) Denetçi atanması
Eğer sermaye payları 7 500 avronun altında ve nakdi sermaye paylarının toplam değerihisse sermayesinin yarısını aşmıyorsa, ortaklar oy birliğiyle denetçi atanmamasına karar verebilirler. Bu durumda ortaklar yatırdıkları sermaye katkılarının piyasa değerini ellerinde bulundururlar.
Ortakların denetçi atamamaları durumunda, ellerinde bulundurdukları sermaye üzerindeki müşterek mesuliyetleri 5 yıl süreyle sınırlandırılmıştır.
5) Kuruluş Sermayesinin(bloke edilmiş bir hesaba) yatırılması
Ortakların bankaya sermaye yatırabilmeleri için bir şirket ortaklığı sözleşmesi taslağıhazırlamaları gerekmektedir. Bu taslağın imzalanmış olması gerekmez ve sonradan değiştirilebilir.
Birden fazla ortak olması durumunda, sermayenin bankaya yatırılma işlemi bir ya da daha fazla çek ile gerçekleştirilebilir.
6) Şirket kuruluşunun resmi gazetede yayımlanması
Şirket kuruluṣunun resmi gazetede yayımlanması gerekir. Bu bildiri aşağıdaki bilgileri içermelidir:
– Şirketin adı,
– Yasal şekli,
– Şirketin sermaye miktarı (şirketin sermayesi değişken ise, bildiride buna yer verilmeli ve asgari sermaye miktarı belirtilmelidir)
– Şirketin merkez adresi,
– Faaliyet türü,
– Şirketin süresi,
– Şirket başkanının, yöneticinin, yönetim kurulu üyelerinin, denetleme kurulu üyelerinin, denetçilerin ve şirketi üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisi bulunan kişilerin ad ve soyadları,
– Hissedar toplantılarına kabul edilme ve oy kullanma hakkı için koşullar,
– Şirket kaydının yapıldığı Ticaret Mahkemesi Kâtipliği,

Ticaret Odasına (Registre du Commerce et des Sociétés) kayıtiçin gerekli evraklar

1) Kuruluş sözleşmesinin her ortak tarafından paraflanmış ve imzalanmış iki orijinal kopyasi
2) Ortakların koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ve buna mahsuben yatırdıkları miktarı gösteren liste ile birlikte mevduat sertifikasının iki orijinal kopyası
3) İlk yönetici atanma belgesinin iki kopyası. Eğer şirketin kuruluş sözleşmesinde yönetici atandıysa, yönetici atanmak için genel kurul toplantısı düzenlemek gerekmemektedir.
4) Şirketin adresinde faaliyetini kanıtlayan belgenin bir örneği (kira sözleşmesi, elektrik veya telefon faturası) ,
5) Doldurulmuş ve imzalanmış CERFA M0 formu,
6) Eğer şirketin yasal temsilcisi M0 formunu bizzat kendisi imzalamamışsa, üstlendiği görevi kabul ettiğine dair bilgi,
7) Gerektirdiği takdirde, meslek kartının, diplomanın veya yasaya bağlı bir faaliyetin icra edilmesine ilişkin belgenin bir fotokopisi,
8) Atanan yöneticinin kimlik fotokopisi ( nüfus cüzdanı, pasaport, oturma izni…), adli sicil kaydı ve nüfus kayıt örneği,
9) Denetçi atanması durumunda, denetçi sicil kaydını gösteren belge. Eğer denetçi ataması ticaret sicil gazetesinde ilan edilmemişse, atanmanın onaylandığını gösteren kabul belgesi,
10) Ticaret Mahkemesi Kâtipliğine ödeme (84,24 avro) yapıldığını gösteren masraf fişi,
Oluşturulan bu dosya doğrudan Ticaret Mahkemesi Kâtipliğine (Greffe du Tribunal de commerce) ya da Şirket Formalite Merkezine ( Centre des Formalités des Entreprises -CFE) teslim edilmelidir.
Yasal olarak düzenlenmiş bazı faaliyetlerin formaliteleri konusunda Esnaf ve ZanaatkârlarOdası yetkilidir.
Şirket sözleşmesini yetkili Vergi Merkezine(Centre des impots) kayıt için bildirilmesi önemle tavsiye edilir. Bu formalite ücretten muaftır.
Bu formalite kuruluş sözleşmesinin imzalanmasını takiben bir ay içinde yapılmalıdır, ancak şirketin tescili yapıldıktan sonra da kayıt yaptırmak mümkündür.
Bununla birlikte, bazı Ticaret Mahkemesi Kâtiplikleri, şirket sözleşmesinin önce Vergi Merkezine kayıt yapılmasını zorunlu kılmıştırlar. Bu durumda, TMK’de sicil işlemlerine başlamadan önce, kuruluş sözleşmesinin Vergi Merkezine kaydı yapılmalıdır.

K-bis Belgesi Nedir?

Ticaret Mahkemesi Kâtipliğine (TKM) veya Şirket Formalite Merkezine ( CEF) bırakılan dosyada eksik evrak tespit edilmesi durumunda, başvuru sahibinden eksik evrakları tamamlaması istenir. Evrakların tamam olması durumunda prosedürün INSEE ( Ulusal İstatistik Enstitüsü), Ticaret Mahkemesi, Vergi Merkezi ve Urssaf gibi kurumların nezdinde başladığını belirten bir tahakkuk makbuzu verilir.
Bu aşamada TKM « K-bis belgesi » göndermek zorundadır. TKM başvuru dosyasını 24 saat içinde incelemek zorundadır. Bu nedenle, TKM tarafından başvuru sahibine üzerinde Siren(ticaret sicil numarası) numarasının yer almadığı ancak sermayenin bankaya yatırılmasına yarayacak geçici K-bis belgesi gönderilir.
Şirketin kimliğinin ve varlığının belgelendiği nihai « K-bis belgesi » başvuru sahibine yaklaşık on gün içinde gönderilir. K-bis belgesinde yer alan numara, TKM’ye bırakılan şirket kuruluşsözleşmesine ve bilançolarına erişimi sağlar.
K-bis belgesi ile yazışmalarda ve resmi belgelerde Siren(ticaret sicil numarası) ve Ticaret Odası ( Registre du Commerce et des Sociétés-RCS) numarası belirtilebilir.
Yatırılan sermaye bloke edildiğinde, para şirket hesabına transfer edilir.

Detaylı bilgi ve teşviklere başvurmak için bizimle iletişime geçiniz.