14 Haz 2015
Haziran 14, 2015

İhracatta Marka Tescilinin Önemi Nedir?

Haziran 14, 2015

Marka kavramı hakkında genel bilgiler sonrasında küresel rekabetin her geçen gün arttığı uluslararası piyasalarda ihracat için marka tescilinin önemine değinilecektir. Sonrasında ihracatta marka tescilini verilen destekler hakkında bilgi verilecektir.

marka tescil destegi

Marka Nedir?

Her ne şekilde sergilenirse sergilensin, üreticiler için pazarda ürünlerin tanınmasını, fark edilmesini, aranmasını, tekrar satın alınmasını, değiştirilmesini
mümkün kılan, ürüne kimlik vermenin ötesinde ona anlam katan ürünün ve şirketin değerini arttıran önemli bir araçtır. Marka hakkında detaylı bilgi İçin Türk Patent Enstitüsünden bilgi alabilirsiniz.

İhracatta Marka Tescilinin Avantajları

Bir ürünün üretilmesi için gerekli sermaye birikiminin sağlanması ve yeni kurulan sanayilerin rekabet güçlerinin arttırılabilmesi açısından hammadde ve yatırım
malının ithalatı zorunludur. Yurtdışına çıkan döviz sonrasında durumun dengelenmesi için düzenli bir ihracat gelirine ihtiyaç duyulmaktadır. İhracat bir ülke
için ithalatla yurtdışına çıkan döviz miktarını dengeleyecek şekilde yurda döviz girmesini sağlamaktadır. Ekonomik açıdan ihracatın ithalatı karşılaması ülke
ekonomisinin temel hedefleri arasında yer almaktadır. İhracatın ithalatı karşılayamaması durumunda oluşan döviz açığı ülkeler açısından sürekli risk
oluşturmaktadır. İthalat ve ihracat arasındaki dengesizlik neticesinde yaşanan döviz kıtlığının ödeme dengesinde krizlerin yaşanmasını tetiklediği bilinmektedir. Bu
yüzden ithalatı sürekli olarak dengeleyecek düzenli ihracat gelirine her zaman ihtiyaç vardır. Zira, oluşan döviz açığının dış borçlanma vb. yöntemlerin aksine ihracatla
finanse edilmesi her zaman ülke ekonomisi açısından güvenilir bir yoldur.

 İhracatta marka kavramı ve markalaşmanın sağladığı başlıca avantajları şu şekilde
sıralayabiliriz:

 • İmajı yüksek bir marka firmanın dış piyasadaki etkinliğini ve pazar payını artırır.
 • Müşteri bağlılığı oluşturur.
 • Üründen elde edilen katma değeri artırır.
 • Firmanın kâr oranını arttırır.
 • Firma için düzenli bir ihracat geliri sağlar.
 • Firmanın uluslararası platformda rekabet gücünü arttırır.
 • Marka imajı neticesinde firmanın imajına katkıda bulunur.
 • Ülkeye giriş yapan döviz miktarını arttırır.
 • Ülkenin dış ticaretteki rekabet gücünü arttırır.
 • Kullanılan ürünlerin tercih edilmesi neticesinde kalite ve güvenilirlik ön plana çıkarılarak ülke imajının gelişmesine katkıda bulunur.
 • İhracattaki artış eğilimine dayalı olarak işçi istihdamını artırır ve ekonomik büyümeye yardımcı olur.

İhracatta Marka Tescilinin Önemi

Ticarette her zaman esas alınan hedef, katma değeri yüksek mal üretmektir. Bunun içinde firmalar kendi tasarım ve modasını kendi markası ile satmak durumundadırlar. Bütün sektörlerde firmaların markalaşma sürecindeki en büyük sıkıntısı taklit edilmektir. Bunun tek çözümü ise gerek markanın gerekse tasarımın tescil edilmesidir.94 Zira, tescilden kaynaklanan problemlerin, ihracatçı firmalar için büyük sorunlara yol açabildiği bilinmektedir. İhracat öncesinde, ihracatın yapılacağı ülkede ilgili markanın mutlaka tescil ettirilmesi gerekmektedir. Yapılan ihracat sonrasında yapılan ticaretin durumuna göre ilgili ülkede tescil ettirme düşüncesi kesinlikle benimsenmemelidir. Bu durumda ihraç edilecek bir ürünün markası, o ülkede tescilli ise gümrüklerde mallara el konulması riski her zaman mevcuttur. Bu şekilde tescilsiz isimle ihracat yapmak firma açısından büyük kayıplara neden olabilmektedir. Markanın tüketici nezdinde belirli bir konuma gelmesi üzerine marka tescili önem kazanmaktadır. Zira, marka tescilinin zamanında yapılmaması firmalarda büyük kayıplara neden olabilmektedir. Bu bağlamda, marka ismi ilk olarak faaliyet gösterilen ülkede daha sonrada ihracat yapılan ülke ya da ülkelerde tescil ettirilmelidir. Bunun yanısıra gelecekte ihracat yapılması hedeflenen ülkelerde de ayrıca tescil ettirilmelidir. Firmalar ancak markalarını tescil ettirmek yoluyla maddi kayıplardan korunabilirler. Firmalar tarafından belirli bir süre zarfında yatırım yapılarak marka olan ürün isimlerinin, markanın bilinir ve saygın hale gelmesinden dolayı her zaman taklit edilme olasılığı mevcuttur. Bu taklitlerin önüne geçilmesi ise ancak marka tesciliyle mümkündür. Marka tescilinden kaynaklanan hukuki koruma her ülkede bağımsız olduğundan markanın kullanılacağı tüm ülkelerde tescilli olması firma için ticari anlamda bir zorunluluktur. Bir başka ifadeyle, tescil edilen markalar yalnızca tescil edilen ülke kapsamında korunur. Ürünün kalite standartının oluşturulmasıyla eş zamanlı olarak tescil işlemlerinin ilgili ülkede yapılması gereklidir. Marka tescilinden doğan hukuki koruma ile taklit mallara gümrüklerde el konulması sağlanabilmektedir. Örnek olarak, Türkiye’de kot pantolan üretiminde ve ihracatında önemli bir konuma sahip Motor Tekstil A.Ş.’nin karşılaşmış olduğu durum verilebilir. Motor Tekstil A.Ş.’nin sahip olduğu ‘Motor’ ticari markası Türkiye’de tanınmış marka statüsünde olup, Polonya ve Almanya’da tescilli konumdadır. Polonya’da faaliyet gösteren bir ihracatçı firmanın ‘Motor’ markalı ürünleri Almanya’ya ihraç etmek istemesi sonrasında, gümrükte ‘Motor’ markasının ilgili ihracatçıya ait olmadığının tespiti üzerine ihraç edilmek istenen kot pantolonlarının Almanya’ya girişi engellenmiş ve taklit ürünlere el konulmuştur. Bu örnekten görüldüğü üzere, ihracatçı için marka tescili çok önemlidir. Diğer taraftan, tescilsiz bir marka ile ihracat yapmak, ihracatçı için her zaman risk teşkil etmektedir.
Tescilsiz marka ile ihracat yapmak aynı zamanda taklitçi konuma düşme riskini de beraberinde getirmektedir.95 Küreselleşen dünyada ticaret alanında mal, hizmet ya da teknolojinin serbest dolaşımı fikri mülkiyetin korunmasını zorunlu kılmaktadır. Fikri mülkiyet içerisinde yer alan sınai mülkiyet haklarının korunması da bu bağlamda zorunlu hale gelmiştir.Sınai mülkiyet ile ilgili gerekli ve yeterli yasaların olmadığı ülkelere yabancı sermayenin yoğun olarak yatırım yapmayı istemediği bilinmektedir. Bunun nedeni ise mevcut sınai mülkiyet haklarının yeterince korunmamasıdır. Korunmayan bir mülkiyetin başkaları tarafından taklit edilmesi ise kaçınılmazdır.96 Bu yüzden dünya üzerinde gelişmiş statüde sayılabilecek ülkelerde etkili ve korunan sınai mülkiyet sistemleri mevcuttur. Gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunu ise sermaye yetersizliği ve teknolojik zayıflıktır. Sermaye birikiminin sağlanması ya da teknolojinin elde edilmesi için yabancı sermayenin ülkeye girmesi gerekmektedir. Bu ise, sınai mülkiyet haklarının muntazam şekilde korunmasını esas alan bir sistemle mümkün görünmektedir.

Marka Tesciline Verilen Destekler Nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen teşviklerden bir tanesidir. Bu teşvik kapsamında, şirketinizin Türkiye’deki tescilli markalarının, yurt dışındaki tescil işlemleri için gerekli masraf ve harcamaların yarısı devlet tarafından karşılanır. Yıllık destek üst limiti 50.000 ABD dolarıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız veya irtibata geçiniz.