20 Haz 2015
Haziran 20, 2015

Katar’da Şirket Nasıl Kurulur ve Nasıl İhracat Yapılır?

Haziran 20, 2015

Katar’da şirket kurulumuna ilişkin hukuki prosedürler,başvurularda gerekli evraklar ve süreçlere ilişkin olarak detaylı bilgiler ve dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca Katar’a ihracat yapmak isteyen firmalar için gerekli dış ticaret bilgileri verilmiştir.

katarda sirket kurmak

Katar’da Şirket Nasıl Kurulur?

Son dönemde yakalanan hızlı kalkınma süreci, ekonominin her alanında girişilen
büyük yatırımlar ve sağlanan çeşitli teşvikler, Katar’da şirket kurmayı cazip hale
getirmektedir.
Bununla birlikte, Katar’da şirket kurmak, bazı istisnalar dışında, Katarlı ortağın %51
çoğunluk payına sahip olmasını gerektirmekte ve bu faktör çoğu zaman caydırıcı
olabilmektedir.
Ancak, tarım, sanayi, sağlık, eğitim, turizm sektörlerinde yapılacak yatırımlar ile
ülkenin kalkınma politikalarına uygun bir biçimde enerji, maden ve diğer doğal
kaynakların geliştirilmesi ve işletilmesine ilişkin proje yatırımlarında %100 yabancı
sermayeli yatırımlara izin verilebileceği hususu Yabancı Sermaye Kanunu’nda yer
almaktadır.

Limited Liability Company (Limited Şirket)

Limited şirketler, kuruluşlarının kolay olması ve ortakların şirketin
yükümlülüklerinden sermaye payları ölçüsünde sorumlu olmaları gibi nedenlerle
yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen şirket türüdür.
LLC’ler, şirketin yükümlülüklerinden payları ölçüsünde sorumlu 2 ila 50 ortaktan
oluşan şirketlerdir. LLC’lerde, istisnai durumlar hariç olmak üzere şirket sermayesinin
%51’inin Katarlı olması esastır. Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiş en az 200.000
QR olması, her hissenin değerinin 10 QR’dan yüksek olması şarttır. Şirket halka hisse
arz ederek sermaye artırımına gidemez, ortakların payları da serbest bir değişime tabi
değildir. Ortaklardan biri ayrılmak istediğinde, alımda öncelik diğer ortaklardadır.
Şirketin her sene elde ettiği karın %10’u, kümülatif olarak şirket sermayesinin
%50’sine ulaşana kadar yurtdışına transfer edilemez.
Şirket unvanında Limited Liability Company ibaresinin bulunması zorunludur.
LLC’ler sigortacılık, bankacılık veya fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteremezler.
Bir LLC kurulurken; bir şirket sözleşmesi arapça olarak hazırlanır ve ortakların
tamamınca imzalanır. Sözkonusu belgede;
– Şirketin adı ve merkezi,
– Kuruluş amacı,
– Kurucuların adları, uyrukları, ikamet yerleri, meslekleri ve sahip oldukları
paylar,
– Şirketin faaliyet süresi,
– Şirketin sermayesi (nakdi veya diğer), sözkonusu sermayenin bölündüğü hisse
sayısı ve değerleri,
– Şirket yöneticilerinin bilgileri,
– Kar ve zararın ne ölçüde paylaşılacağı,
yeralır. Şirket ortaklarının kar ve zarar paylaşımı, hisse oranını yansıtmak zorunda
değildir.
Şirket ortaklarının sayısı 10’un üzerindeyse 3 kişiden oluşan bir denetim kurulu
oluşturulur, şirket sermayesi 500.000 QR’ın üzerindeyse bir denetçi atanır.
Şirket kurulurken gerekli diğer belgeler ise yabancı ortağın ticaret sicili ve şirket
belgelerinin tasdikli örnekleri ve arapça çevirileri ile kurulacak yeni şirketin
sermayesinin tamamının ödenmiş olduğuna dair banka evraklarıdır.
Sözkonusu belgeler ile birlikte İş ve Ticaret Bakanlığı’nda geçici tescil tamamlanır.
Şirketin ofisi için yapılan kira kontratı ile Belediye İşleri ve Tarım Bakanlığı’ndan
(Ministry of Municipal Affairs and Agriculture) lisans ve akabinde İçişleri Bakanlığı
Göçmenlik Dairesi’nden (Ministry of Interior-Immigration Office) ticaret sicil
numarası alınır.

Kesin tescil yapıldıktan sonra şirket sermayesi, şirket yöneticileri adına serbest
bırakılır.
Sözkonusu kayıt işlemlerin takibi için bir aracı –“mandoub” kullanılmaktadır.
%100 Yabancı Sermayeli Şirket Kurulumu için yapılması gereken işlemler Yatırım
Geliştirme Dairesi’nin www.investinqatar.com.qa adresli internet sitesinden
öğrenilebilir.

Joint Venture Company (Ortak Girişim Şirketleri)

“Joint-venture”lar, iki ya da daha fazla tüzel kişinin oluşturduğu bir şirket türüdür. Bu
tür ortaklıkların hukuki bir kişiliği yoktur, dolayısıyla ticaret siciline kayıt prosedürüne
tabi değildirler. Şirket sözleşmesi, ortak girişim şirketinin temel belgesidir.
Bu tür ortaklıklarda kararlar, şirket sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, ortakların
tamamının oyu ile alınır. Yabancıların oluşturduğu ortak girişim şirketleri, münhasıran
Katarlılar veya Katarlı şirketler tarafından yürütülebilecek ticari faaliyetlerde
bulunamazlar.

Katar’a İhracat Nasıl Yapılır?

DTÖ üyeliği ve Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük Birliği’nin (KİKGB) 1 Ocak 2003
tarihinde yürürlüğe girmesi, Katar’ın gümrük mevzuatının önemli ölçüde
basitleşmesini sağlamıştır.
Buna rağmen, uygulamada halen sağlanamayan yeknesaklık ve zaman zaman
bürokrasiden kaynaklanan sorunlar, gümrük işlemlerinin uzamasına ve komplike hale
gelmesine neden olmaktadır.

Katar’da mal ithalatı için ithalat lisansına sahip olmak gerekmektedir. Söz konusu
lisans, yalnızca Katar İş ve Ticaret Bakanlığı’na tescilli Katarlı ithalatçılara verilir.

 

İhracatta Gerekli Belgeler Nelerdir?

kdv iadesi

Katar’a ithalatta gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için aranan belgeler menşe
şehadetnamesi, fatura, yükleme listesi ve üreticinin İsrail boykot beyannamesidir.
Ayrıca hayvansal ürünlerin ihracatında, sağlık sertifikası, “helal sertifikası”, radyasyon
arilik belgesi ile bitkisel ürünlerde bitki sağlık sertifikası bulunmalıdır. Faturada mutlaka malın üreticisinin adı, açık adresi olmalı ve kaşesi bulunmalıdır. Sevkıyata ilişkin tüm belgelerin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi ve Katar Devleti Ankara Büyükelçiliği’nden tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, satış amaçlı olmayan “numune”ler, ayrı bir fatura ile sevk edilmeli ve faturanın üzerinde mutlaka “not for resale” ibaresi ile fiyat (“value for customs purposes”) bulunmalıdır. Diğer taraftan yükleme listesinde paketlerin sayısı ve ağırlığı yer almalıdır.

Geçici İthalat

Ülkede sürdürülen projeler kapsamında kullanılacak olan ağır iş makineleri ve
ekipman, yarı mamul maddeler, fuar ve sergilere katılım amaçlı getirilen eşyalar, tamir
veya bakım için getirilen makine ve ekipman, yük taşıma amaçlı konteynerler ve ticari
numunelerin geçici ithalatı, ithalatı yapılacak eşya için ödenmesi gereken gümrük
vergisi kadar teminatın banka teminat mektubu veya nakden yatırılması halinde
mümkündür. Geçici ithalat Gümrük İdaresinin ön onayına tabidir. Geçici ithalat izni 6 aylık süre için verilir ve 6 ay daha uzatılabilir.

İhracat Nedir

Gümrük Vergileri

1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren Körfez İşbirliği Konseyi Gümrük Birliği
(KİKGB) çerçevesinde üye ülkeler, ortak gümrük mevzuatı ve tarifesi
uygulamaktadırlar. Bu çerçevede, KİKGB’e giren ürünler, Gümrük Birliği Alanı’na giriş yaptıkları ilk noktada gümrük işlemine tabi tutulmaktadır. Katar’a ithalatta gümrük vergisi oranı malın CIF fatura fiyatının %5’i olarak uygulanmaktadır. Mal fiyatının FOB olduğu hallerde CIF fiyat, FOB fiyatın %15 fazlası olarak belirlenir. Bununla birlikte, aşağıdaki ürünlerin ithalatında gümrük vergisi oranı %0’dır;
– Canlı hayvanlar,
– Taze sebze ve meyveler,
– Deniz ürünleri,
– Buğday, pirinç, mısır
– Un,
– Çay ve kahve,
– Şeker,
– Yem bitkileri,
– Baharatlar,
– Süttozu,
– Tohumlar
Diğer taraftan, aşağıdaki ürünlerin ithalatında farklı gümrük vergisi oranları
uygulanmaktadır;
– Çimento %20 (Halihazırda %0)
– Çelik (10 mm ve üzeri) %20 (Halihazırda %0)
– Çelik levhalar %20
– Üre %30
– Müzik aletleri ve sanat eserleri %15
– Tütün ve tütün mamulleri %100
– Alkollü içkiler %100

Muafiyetler

KİKGB çerçevesinde, KİK üyesi ülke menşeli mallar gümrük vergisinden muaftır.
Diğer taraftan, Büyük Arap Serbest Ticaret Alanı içerisinde yer alan Katar, GAFTA
doğrultusunda Arap ülkeleri orjinli mallara gümrük vergisini kaldırmıştır.
Ayrıca, Katar Hükümeti ve devlet şirketlerine ait her çeşit eşya ile diplomatik
temsilciliklerin ithal ettikleri eşyalar, hayır amaçlı kullanılacak eşyalar, kişisel eşyalar,
kullanılmış ev eşyaları, yolcu beraberi eşya ve hediyeler gümrük vergisinden muaftır. T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Katar Sınai Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen projeler ile ülkede yapılan kapsamlı endüstriyel yatırımlar kapsamında ithal edilecek ekipman ve makineler de gümrük vergisinden muaftır.

İthalat Yasakları

Katar’a alkollü içkiler, silah ve mühimmat, ilaçlar ve patlayıcı maddelerin ithalatı izne
tabidir. Domuz ve domuz ürünleri, pornografik materyaller ve uyuşturucu maddelerin
ithalatı yasaktır. Tüm yazılı ve görsel medya malzemeleri sansüre tabidir. Katar, Arap Birliği’nin İsrail boykot uygulamasına katılmakta olup, ülkeye İsrail mallarının ithalatına izin verilmemektedir.

Etiketleme

Etiketler ürün ve marka adını, üretim ve son kullanma tarihlerini, ürünün menşeini,
üreticinin adını ve adresini, ağırlığını, muhteviyatı hakkındaki tüm bilgileri
içermelidir. Gıda ürünlerinin ambalajları mutlaka arapça / ingilizce veya arapça
olmalıdır. Ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri ambalajda basılı olmalıdır. Sözkonusu
bilgilerin üzerinde değişiklik yapılamaz veya bir etiketle tarih değişikliği yapılamaz.

Standartlar

Standartları geliştirme ve uygunluk denetimini yapma görevi, Ekonomi ve Ticaret
Bakanlığı gözetiminde bağımsız faaliyet gösteren Qatar General Organization for
Standards and Metrology’ye (QGOSM) verilmiştir. Bununla birlikte, Ulusal Sağlık
İdaresi, Enerji ve Sanayi Bakanlığı ve Belediye İşleri ve Tarım Bakanlığı, yetki
alanlarına giren konularda sözkonusu kuruluşa görüş ve önerilerini iletmektedir.
QCOSM laboratuarları halihazırda gıda ve inşaat malzemelerini test etmekte ve ölçüm
aletlerinin kalibrasyonunu gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki döneme ilişkin planlar
arasında, sözkonusu laboratuarların elektrik ekipmanı ve oyuncakların da test
edilmesine imkan sağlayacak şekilde geliştirilmesi yer almaktadır.
Katar ürün sertifikalandırma işlemlerini ISSO standartları çerçevesinde üreticinin
uygunluk sertifikası, bildirimi veya ihraç ülkesindeki akredite edilmiş laboratuarların
raporlarına göre gerçekleştirmektedir.

Ithalatta Ürün Bazında Aranan Şartlar ve Gümrük Vergileri

Avrupa Komisyonu’nun http://mkaccdb.eu.int adresinden ulaşılabilecek olan Market
Access Database, pek çok ülkenin uyguladığı gümrük tarifelerinin yanı sıra, ürün
bazında gereken standartlar da dahil olmak üzere, gerekli dokümantasyon hakkında
ayrıntılı bilgi vermektedir. T.C. Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

Ödeme Şekilleri

tesvik mantıgı

Katar Merkez Bankası, yerel bankaların nakit fazlalıklarını dış ticaretin finansmanında kullanmasına onay vermektedir. Bu çerçevede yerel bankalar, ithalatçılara verilen L/C’lerin %75’ine kadar kısa vadeli kredi de kullandırabilmektedir. L/C, Katar’daki en yaygın ödeme biçimidir. Bununla birlikte firmalar; avans ödemesi veya doğrudan transfer gibi diğer ödeme biçimlerini de kullanmaktadırlar. Diğer ödeme şekillerinin kullanılması Katarlı firma ile kurulan ilişkinin yakınlığına bağlıdır. Halihazırda dış ticaretin finansmanı konusunda faaliyet gösteren 7 yerel (Qatar National Bank-QNB, Doha Bank, Commercialbank, Al Ahli Bank, Qatar Islamic Bank, International Islamic ve International Bank of Qatar) ve 7 uluslararası banka bulunmaktadır. (HSBC, Mashreq Bank, Arab Bank, BNP Paribas, Standard Chartered Bank, United Bank ve Bank Saderat Iran)

Kambiyo Kontrolü

Katar Riyali halihazırda ABD Doları’na çıpalı olarak sabit 1 $ = 3,64 QR üzerinden
işlem görmektedir. Katar’da yurt dışına para transferine ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 100.000 QR üzerindeki para transferlerinde veya para aklama şüphesiyle zaman zaman çeşitli kısıtlamalar uygulanabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için irtibata geçiniz. Ayrıca, Katar’a gerçekleştireceğiniz iş seyahatlerinize ait ulaşım, konaklama ve araç kiralama harcamalarınız %70 oranında devlet tarafından geri ödenmektedir. Katar’da kuracağınız ofis, mağaza, showroom, depo gibi birimlerin kiraları da %50 oranında 4 yıl süre ile desteklenmektedir. Bu desteklerin dışında tanıtım, belgelendirme  harcamaları vb. bir çok destek devlet tarafından verilmektedir.

Devlet teşvikleri hakkında bilgi almak için tıklayınız ve irtibata geçiniz.