KDV, yapılan harcama üzerinden devletin aldığı vergidir. Bu vergi, yatırım malı harcamalarında %18 oranında uygulanmaktadır. Örnek vermek gerekirse, 1.000.000 TL’ye alınmış bir CNC için, devlete 180.000 TL KDV ödenmesi gerekmektedir.

KDV istisnası ise, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımlarında, KDV alınmamasına denir. İlgili kanun maddesi aşağıdaki gibidir:

“Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırım teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarihini veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar).”

Yukarıdaki kanun maddesinde geçen Makine ve teçhizat’ın tanımı ise “amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetler” olarak yapılmıştır. Sektörün yapısı ve kullanıldığı yere göre bir mal, üretime yönelik makine ve teçhizat olarak nitelendirilebildiği gibi nitelendirilmeyebilir de. Örnek olarak, bir bilgisayar üretim sahasında, üretimin aşamalarını kontrol etmek için kullanılıyorsa, o bilgisayar üretime yönelik makine ve teçhizat hüvviyeti kazanır ve KDV istisnasından faydalanır. Diğer taraftan, bilgisayar üretim dışı alanlarda, ofis ortamında muhasebe, pazarlama ve satış gibi işlevleri yerine getirmek için kullanılıyorsa, üretime yönelik makine ve teçhizat olarak değerlendirilmez ve KDV istisnası uygulanmaz.

Aşağıdaki kalemler de KDV istisnası kapsamı dışındadır:

  • Sarf malzemeleri,
  • Yedek parçalar,
  • Hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar
  • Taşıt araçları [otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi]
  • Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları (Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a maddesi hükmü çerçevesinde istisna uygulanabilmektedir.)

KDV İSTİSNASI UYGULAMA

1. Adım: Yatırım Teşvik Belgesine ve onun eki olarak onaylanmış İthal/Yerli Makine Teçhizat Listesine sahip olmak.

2. Adım: Yatırımcılar bağlı bulundukları Vergi Dairelerine başvurarak, katma değer vergisi mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair bir yazı almaları gerekmektedir.

Alınacak yazının içeriği aşağıdaki gibidir:

KDV İstisnası 13-d maddesi

3. Adım:

Yatırımcılar;

  • Bağlı bulundukları vergi dairesinden aldıkları yazının noter veya YMM onaylı örneğini,
  • teşvik belgesini ve
  • teşvik belgesi eki makine ve teçhizat listesinin aslını satıcıya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna uygulanmasını talep etmeleri

gerekmektedir.

Ayrıca ithal/yerli makine listesinin uygun bir yerine
Listenin ….. sırasındaki …… adet makina ve teçhizat ……. tarih ve …… sayılı fatura/beyanname ile satılmıştır/ithali yapılmıştır.”
şerhi koyularak, imza ve kaşe tatbik ederek onaylanmalıdır.

Şerh düşülen ithal/yerli makine listesi ile Yatırım Teşvik Belgesinin birer fotokopisi belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbiki ile satıcıya teslim edilir.