Diğer İşlemler

Finansal Kiralama

Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama yolu ile temin edilebilir.

Finansal kiralama şirketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden yararlanabilmesi için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılmış olması ve Bakanlık tarafından bu işlemin onaylanmış olması gerekir.

Yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak finansal kiralama şirketi adına düzenlenen makine ve teçhizat listesi ile yerli temin ve/veya ithalat işlemleri yapılır.

Leasing

Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, satış ve ihraç işlemleri, finansal kiralama şirketi ve yatırımcının birlikte müracaat etmeleri halinde Bakanlıkça değerlendirilir.

Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçiş tarihine kadar Genel Müdürlüğün izni olmaksızın üçüncü kişilere satışı veya kiralanması durumunda her türlü sorumluluk finansal kiralama şirketine aittir. İflas veya sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumunda, yatırımcının mülkiyetine geçmemiş makine ve teçhizat için faydalanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde finansal kiralama şirketinden geri alınır. Ancak, makine ve teçhizatın yatırımcının mülkiyetine geçmiş olması durumunda yatırımcı sorumludur.

Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya devrinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak yatırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilir. Bu durumda yatırım bütünlüğünün bozulması halinde söz konusu makine ve teçhizatın yeniden temin edilmesi gerekir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın başka bir finansal kiralama şirketine devri, ancak yatırımcının uygun görüşü ve Bakanlığın onayına istinaden yapılabilir.

Teşvik belgesi kapsamındaki kullanılmış ithal makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.

Makine Teçhizatın Devir, Temlik, Satış ve İhracı

Makine ve teçhizat bazında yapılacak devir, temlik, satış ve ihraç işlemlerinde, öncelikli olarak eksilen bu makine ile mevcut yatırımın bütünlüğünün bozulup bozulmadığına bakılır. Mesela, döküm yaptıktan sonra dökülmüş hammaddeyi işlediği CNC’sini satmak isteyen bir yatırımcı, eğer başka CNC’si yoksa artık bu işlemi gerçekleştiremeyeceğinden dolayı, bu CNC’yi yeniden temin etmesi Bakanlıkça istenebilir. Ancak satılan bu CNC’den birden fazla var ve yatırımın bütünlüğü (yani teşvik belgesi kapsamında üretileceği taahhüt edilen malın üretimi) herhangi bir aksaklık olmuyorsa, bu işleme Bakanlık izin verir.

Teşvik Belgesi İptal İşlemleri

Yatırımcı Teşvik Belgesini, yatırım yapmak ve devletin yatırım için sağladığı desteklerden faydalanmak için alır. Ancak, her zaman yatırım istendiği gibi devam etmez ve yatırımcı yapmayı planladığı yatırımını bitiremez.

Iptal

Yatırımcı teşvik belgesini almış olmasına rağmen, herhangi bir devlet desteğinden yararlanmamışsa, teşvik belgesinin iptalini talep eder ve belge iptaliyle yatırımcının hiçbir sorumluluğu kalmaz.

Eğer yatırımcı, teşvik belgesi kapsamı taahhütlerini yerine getirmediği halde, belge kapsamı desteklerden kısmi olarak faydalanmışsa. Faydalanılan destekler, 6183 sayılı devlet alacakları kanununa göre ceza ve faizleri ile birlikte geri alınır.

Mahrecine İade İşlemleri

Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde;

  1. Yurt dışından ithal edilen malın, alım kriterlerine uygun çıkmaması sonucu, garanti süresi içinde yurt dışına iadesi için,
  2. Tamir, bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilmesi için,

mahrece iade işlemleri tanımı altında doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde aynısı veya yenisinin yurda giriş işlemleri, Bakanlığın herhangi bir iznine gereksinim olmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle yurda giriş yapabilir.