Teşvik Belgesi Alım İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması

Firmanız tarafından yapılacak yatırım; yatırımın konusu, toplam yatırım tutarı ve yatırımın yapılacağı bölge gibi yatırımın karakteristiklerine göre, teşvik sistemi içerisindeki aşağıda belirtilen 4 farklı teşvik uygulamalarının bir tanesinden faydalanabilecektir.

 1. Genel Teşvik Uygulamaları
 2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 4. Stratejik Yatırımların Teşviki

Yatırım teşvik belgesinin alınması, aşağıdaki Tablo’da belirtilen destek unsurlarından faydalanabilmek için ön-şarttır. Diğer bir deyişle firmanız, yatırım kararı verdiği anda, hiçbir yatırım harcaması yapmadan, ilk iş olarak yatırım teşvik belgesini alarak, yatırım harcamalarının teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmesini sağlamalıdır. Bu sayede yapacağınız harcamalar, devletin sağladığı destek unsurlarından faydalanabilecektir.

Destek Unsurlari Tablosu

ProTeşvik Danışmanlık Olarak Hizmetlerimiz

ProTeşvik Danışmanlık olarak;

 • Firmanızın yapacağı yatırımın yararlanabileceği teşvik uygulamaları ve destek unsurları hakkında detaylı bilgiler vererek, doğru yerde ve doğru meblağlarda yatırım kararı vermeniz ve devletin sağladığı teşviklerden azami ölçüde yararlanmanız sağlanacaktır,
 • Yatırım teşvik belgesi almak için önkoşul olan ve firmanız tarafından hazırlanması gereken Yatırım Bilgi formu, sizden alınacak yatırımınızla ilgili bilgiler çerçevesinde ve Bakanlıkça istenen içerik, detay ve formatta tarafımızca hazırlanacaktır,
 • Yatırımınızın karakteristikleri ve alacağınız makine-teçhizat listeleri incelenerek, ÇED raporunun gerekip gerekmediğine karar verilir ve gerektiği durumlarda, gerekli ÇED belgelerinin alınması için başvurular yapar,
 • Diğer gerekli başvuru belgelerini firmanızdan toplayarak, başvuru dosyasını hazırlar ve Bakanlığa teşvik belgesi için müracaatta bulunur,
 • Teşvik belgenizin 10-20 gün içerisinde alınması amacıyla, dosya takip işlemlerinizi yürütür,
 • Teşvik belgenizin alınıp tarafınıza yollanmasından sonra, yasal haklarınız ve yükümlülüklerinizle ilgili bilgilendirme yapılır ve yatırım süresinin sonuna kadar her türlü sorunuza yönelik olarak danışmanlık hizmeti sağlanır,
 • Teşvik belgenize veya alınacak makine-teçhizata yönelik olarak oluşabilecek değişikliklerde, gerekli işlemler Bakanlıktan kısa sürede gerçekleştirilir,
 • Belgenizin kullanım aşamasında, yatırımınızın durumuna yönelik olan bildirim yükümlülüklerinizi, firmanızla irtibata geçerek hatırlatır ve Bakanlıktaki işlemlerinizi gerçekleştirir,
 • Belgenizin tamamlama işlemlerini, firmanızla irtibata geçerek başlatır ve ekspertiz programlarını organize ederek, belgenizin sorunsuz bir şekilde kapatılmasını sağlarız.

Teşvik Belgesi Kullanım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Teşvik Belgesi; Devlet ile yatırımcı arasında yapılmış ikili bir sözleşme mahiyetindedir ve iki tarafı da bağlar. Burada Devlet, teşvik sistemi içerisinde yatırımın hak kazandığı destek unsurlarını (Bknz. Tablo) firmaya yararlandırmakla yükümlü iken, yatırımcı da yararlandığı teşvik uygulamalarının karakteristiklerini (yatırımın yeri, yatırımın konusu ve asgari yatırım tutarı gibi) yerine getirmekle yükümlüdür.

Teşvik Belgesi Alımı İçin Gerekli Belgeler

 1. Yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.
 2. Müracaat dilekçesi (Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış).
 3. Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi (Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait)
 4. 400 TL değerinde meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair dekont
 5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi
 6. Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına yazı veya barkodlu çıktı.
 7. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararı
 8. Stratejik yatırımlar için detaylı fizibilite raporu
 9. Bakanlıkça talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.