Teşvik Belgesi Kapatma (Ekspertiz)

Yatırım Teşvik Belgesinin süresinin bitimini müteakip (öngörülen süre ve ek sürelerin sonunda) 6 ay içerisinde yatırım tamamlama vizesinin yapılması için müracaat edilmesi gerekmektedir. Bakanlık; teşvik belgesi kapsamında yatırımın yapılıp yapılmadığını, üretileceği belirtilen ürünlerin üretilip üretilmediğini, teşvik belgesi kapsamında alınan makine-teçhizatın satılıp satılmadığını ve asgari yatırım tutarlarının sağlanıp sağlanmadığını, tamamlama vizesi aşamasında denetler.

Tamamlama Vizesi (Teşvik Kapatma) Süreçleri

Kapatma Başvurusu:  Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip 6 ay  içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için müracaat eder. Bu süre içerisinde müracaatın yapılmaması halinde, Bakanlık tamamlama vizesi işlemlerini Resen başlatabilir. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu yatırımcıya aittir.

Ekspertiz: Kapatma başvurusu yapıldıktan sonra, Bakanlık uzmanları belirli aralıklarla firmaları yerinde ziyaret etmek üzere turneye çıkarlar. Her bir turneye 2 veya 3 Bakanlık uzmanı iştirak eder ve bir kerede 4 firma gezilir. Uzmanlar ziyaretten 1 veya 2 hafta öncesinde firmayı bilgilendirir ve gerekli hazırlıkların yapılması talimatını verir.

1) Genel Teşvik Uygulamaları Kapsamında Alınmış Belgeler için Ekspertiz

Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında alınmış belgeler için ekspertiz aşamasında sadece, asgari yatırım tutarının sağlanıp sağlanmadığına ve yerinde yapılacak denetimde makinelerin hepsinin aynı altyapı bütünlüğüne sahip bir alanda olup olmadığına bakılır. Asgari yatırım tutarı sağlanamamışsa, uzmanın inisiyatifine de bağlı olarak, ya bütün makineler yeni alınacak bir teşvik belgesine devredilir veya yararlanılan bütün devlet yardımları ceza ve faizi ile birlikte firmadan geri alınır.

2) Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Teşvik Uygulamaları Kapsamında Alınmış Belgeler için Ekspertiz

Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Teşvik Uygulamaları kapsamında alınmış bütün belgelerde uzman, yukarıda bahsedilen hususların yanında aşağıdaki hususların tespitini de yapmaktadır:

 • Yatırımla Sağlanan İlave İstihdam: Teşvik Belgesi kapsamında yapılmış yatırımla (alınan makine-teçhizatla) sağlanan ilave istihdamı belirler. Böylece, fabrikada çalışan kaç kişinin Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden (işçi başına yaklaşık 200 TL) yararlanacağı belirlenmiş olur. Örnek olarak, 200 kişinin çalıştığı bir fabrikada, eğer teşvik belgesi kapsamında alınan makinalarda 50 işçi çalışıyorsa, sadece 50 işçiniz Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden faydalanabilir.
 • Toplam Sabit Yatırım Tutarı: Teşvik Belgesi kapsamında yapılmış toplam yatırım tutarını tespit eder. Bu toplam yatırım tutarı, firmanızın yararlanacağı Vergi İndirimi tutarını belirler. Örnek olarak; %40 Vergi İndirimi oranın uygulandığı bir bölgede, 10 Milyon TL’lik yatırımın yapıldığının uzman tarafından tespiti halinde firma, 4 Milyon TL’lik vergi indirim hakkına sahip olur. Bu aşamada uzman, hangi harcama kalemlerinin yatırıma dâhil edileceğine ve yapılan bina-inşaat harcaması varsa ne kadarının gerçekleşen yatırımla ilgili olduğuna karar verecektir (5.000 m2lik bir kapalı alan inşaatı olmuşsa ve bu alanın ancak yarısı makinalarla ve stok alanı olarak doldurulabilmişse, uzman sadece bina-inşaat harcamalarının yarısı olan 2.500 m2yi ve buna tekabül eden harcama meblağını alır).

Yukarıda bahsedilen hususlara göre Yatırım Tamamlama ekspertizi yapıldıktan sonra, uzman tarafından bir rapor hazırlanır ve belgenizin tamamlama vizesi işlemlerinin yapıldığına dair bilgilerin üzerine derc edildiği yeni bir teşvik belgesi düzenler ve bunu firmanıza gönderir.

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin Gerekli Belgeler

 1. Yatırım teşvik belgesi aslı,
 2. İthal makine ve teçhizat listesi aslı,
 3. Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,
 4. Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu,
 5. Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
 6. Tasdikli kapasite raporu,
 7. Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 8. Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,
 9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine  ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
 10. Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
 11. Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.
 12. Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeler Gerceklesen Listeler
 13. Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları,
 14. Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair taahhütname,Taahutnameler

PROTEŞVİK DANIŞMANLIK OLARAK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ

 • Tamamlama Vizesi (Kapatma) işlemleri sürecinde, firmanızı teşvik mevzuatı hükümleri hakkında bilgilendirerek; firmanızın doğru kararlar vermesini sağlayarak, firmanızı oluşabilecek maddi zararlara uğratmayıp, mevzuat kapsamında yararlanılabilecek desteklerden azami ölçüde faydalanmanızı sağlayacaktır.
 • Teşvik Belgesi kapatma işlemleri için gerekecek belgeleri toparlayarak, tamamlama vizesi için gerekli dosyayı hazırlamak, Bakanlığa gerekli müracaatı yapmak ve tesislerinizi yerinde görmek üzere gelecek uzmanların seyahatini organize etmek, kapatılmış Yatırım Teşvik Belgenizi almak ve firmanıza göndermektir.