Teşvik Belgesi Revizeleri

Firma Adres ve Unvan Değişikliği:

Yatırımcının yazışma adresinde yapılacak değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir tebligat durumunda firmanın adresi, teşvik belgesinde yazılı adresi olarak düşünüleceğinden, firma çok ciddi hak kayıplarına maruz kalabilir. Aynı şekilde, firma unvanında oluşacak değişiklikler, özellikle gümrükten makine ve teçhizat çekileceği zaman sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle, firma adres ve unvanında yapılan değişiklikler ivedilikle Bakanlığa bildirilmelidir.

Yatırımın Nakli ve Yer Değişikliği İşlemleri:

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.

Tamamlanmış yatırımlardan beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yapılmamış olanlar, taşınma öncesinde Bakanlığa müracaat ederek tamamlama vizesini yaptırır. Bu kapsamdaki yatırımların yer değişikliği talepleri, taşınma sonrasında da uygun görülebilir.

Genel teşvik uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dahil olmak üzere Bakanlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.

Finansman Revizesi

Teşvik Belgesi konusu yatırımın finansmanına ilişkin tabloda meydana gelecek artış veya azalışlarda, finansman tablosu revizesi yapılabilir. Bu revize, toplam sabit yatırım tutarıyla alakalı olabileceği gibi, yatırımın finansmanında öngörülen Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar (İç Kaynaklar/Dış Kaynaklar/TL Kredisi/Döviz Kredisi/Dövize Endeksli Kredi/Bütçe Kaynaklı Kredi) kısmında da olabilir.

Yatırım Konusu Değişikliği

Teşvik Belgesi kapsamında üretilmesi planlanan ürünün yerine farklı bir ürün üretilmesi durumunda, Yatırım konusu değişikliğinin yapılması gerekmektedir.

Belge Zayi (Kaybolması)

Teşvik belgesi veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, tasdiki istenilen her bir belge için Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına 300 TL yatırılır. Fotokopi veya noter tasdikli belgeler, belge aslı niteliğinde olmadığından, ithal veya yerli makine alımı gerçekleştirilemez.